Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου ΓορτυνίαςΜε κατά πλειοψηφία απόφαση (μειοψήφησε ο Στάθης Κούλης), η Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας ενέκρινε τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 182.900,00 € και τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. για την υπηρεσία: «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 182.900,00€ προκειμένου να προχωρήσει η μεταφορά των απορριμμάτων σε αδειοδοτημένο χώρο.


Η Επιτροπή εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την κατάρτιση της πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, της υπηρεσίας: «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας».


Στην εισήγηση του, ο Δήμαρχος τόνισε: «Με την απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου 156236/30-8-2017 ο Δήμος Γορτυνίας έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.


Το Δ.Σ. με την υπ΄ αρ. 167/2017 απόφασή του έχει εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 183.000,00 € από επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών, για την «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας» και η οποία έχει εγγραφεί στον ισχύοντα προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Γορτυνίας υπό Κ.Α. 20.6277.006 εξόδων.


Με την ΑΔΣ. 95/2017 το Δ.Σ. έχει εγκρίνει σχέδιο προσωρινής διαχείρισης των αποβλήτων. Η αγορά ακινήτων με δημοπρασία για την δημιουργία των Τ.Υ.Δ.Α - σταθμών μεταφόρτωσης, που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. με την απόφαση του 48/2017 δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα ώστε να προχωρήσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας, με μεταφόρτωση.


Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει παραταθεί μέχρι 14-10-2017 καθώς και οι ισχύουσες συμβάσεις μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.


Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είναι εξαιρετικά σύντομο και ο κίνδυνος να προκληθούν σοβαρά υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα από την μή περισυλλογή απορριμμάτων εξαιτίας της έλλειψης χώρων συγκέντρωσης και μεταφόρτωσης είναι άμεσος.


O Δήμος ευρισκόμενος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να προχωρήσει στην εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας», με απόφαση της Ο.Ε. αφού συντρέχουν κατεπείγοντες


λόγοι υγειονομικοί και περιβαλλοντικοί.


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη της αριθ. 131/2017 Τεχνικής περιγραφής (μελέτης) για την υπηρεσία «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας», συνολικού προϋπολογισμού 182.900,00 €.Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Ο κ. Κούλης είπε: «Εγώ καταψηφίζω και την Τεχνική Περιγραφή και τη διαδικασία διότι πρώτον δεν προσδιορίζονται οι χώροι στους οποίους θα γίνεται η συγκέντρωση, δεν προσδιορίζεται ο αποδέκτης των απορριμμάτων και τρίτον δεν γίνεται αναλυτική περιγραφή του έργου και στο σκέλος του εξοπλισμού, τι είδους εξοπλισμό θα ενοικιάσει ο Δήμος και ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει αναλυτικά ο ανάδοχος του έργου».

Ο κ. Αποστολόπουλος είπε : «Ναι με την επισήμανση να συμπεριληφθεί η λέξη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση θα υπάρξει μέχρι τον τελικό αποδέκτη»


Ο κ. Αναγνωστόπουλος συμφωνεί με την άποψη του κ. Αποστολόπουλου.Ο κ. Δήμαρχος είπε: «Εξ’ ορισμού οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης ή Πράσινα Σημεία χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των αποβλήτων που έχει μαζέψει ο Δήμος με την αποκομιδή και μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερους κάδους ώστε να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο κέντρο - μονάδα επεξεργασίας. Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει όλες αυτές τις ενέργειες».
απο το kalimera-arkadia.gr

- Πηγή: https://www.kalimera-arkadia.gr/gortynia/item/74844-gortynia-psifistikan-183-000-gia-tin-metafora-skoupidion.html
Δημοσίευση σχολίου