Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του Δήμου για την Δημοτική Ενότητα Λακαδίων.

Σον κ.Νικήτα Κανέλλο


 Ανέθεσε  ο Δήμαρχος την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Λαγκαδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα, 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1544

Θέμα: Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του Δήμου σε Δημοτικούς Συμβούλους χωρίς αμοιβή.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 παρ. 46 περίπτωση 3 «Σύσταση Δήμων» και άρθρο 2 «Συγκρότηση Δήμων» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α) σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Γορτυνίας αποτελείται από οχτώ (8) Δημοτικές Ενότητες. 2. Τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» και 59 «Αντιδήμαρχοι» και 282 παρ.16 «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87Α). 3. Την περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 43 του αρ. 44 (Θεσμικά ζητήματα ΟΤΑ) του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 4. Το άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» του Ν.3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α). 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας ΦΕΚ Β’2104/21.09.2011 6. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δήμου Γορτυνίας καθώς και για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, των δημοτών και άλλων συναλλασσόμενων. 7. Την υπ’ αρ. 1543/1-3-2017 Απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ «ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ» στους Δημοτικούς Συμβούλους

....
Στον κ. Νικήτα Κανέλλο του Γεωργίου τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Λακαδίων. 
Οι εποπτευόμενες αρμοδιότητες του θα είναι οι εξής: α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Επίσης του αναθέτουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες για τους παρακάτω τομείς: α) Πρωτόκολλο, Διεκπεραίωση, Αρχείο. β) Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο. γ) Δικαστικές Υποθέσεις
Δημοσίευση σχολίου